Prevencija

Prevencija ovisnosti

 

Šta je prevencija?

Prevencija ovisnosti je aktivni proces koji je usmjeren na promoviranje konstruktivnih životnih stilova (ponašanja) i normi koje smanjuju mogućnost zloupotrebe droga, a istovremeno uključenje razvoja socijalnog i fizičkog okruženja koji olakšavaju usvajanje zdravih životnih stilova.

Da bi se utjecalo na smanjenje broja mladih koji će početi koristiti sredstva ovisnosti, potrebno je provoditi mjere prevencije. Prevencija ovisnosti podrazumijeva provođenje aktivnosti koje podstiču lične, kao i resurse društvenog i institucionalnog okruženja. Prevencija ovisnosti je fokusirana na dva cilja: unaprjeđenje zdravlja i sprječavanje bolesti. Kada govorimo o prevenciji, onda razlikujemo: univerzalnu, selektivnu i indiciranu prevenciju.

Univerzalna prevencija nastoji spriječiti nastanak ovisnosti poboljšavanjem uslova života i jačanjem ličnosti. Fokusirana je na cjelokupnu populaciju i nastoji na strukturalnom (politika, medijske kampanje, institucije, infrastruktura) i individualnom (socijalno učenje, odgajanje, osjetljivost) nivou podsticati zaštitne faktore. Njena perspektiva je dugoročna.

Selektivna prevencija se bavi najranijim mogućim otkrivanjem bioloških, psiholoških i socijalnih rizičnih faktora i nastoji ih spriječiti. Primjenjuje se na lica koja su zdrava, ali u njihovim životima postoje rizični faktori čiji uticaj može dovesti do razvoja ovisnosti u budućnosti. Naprimjer: djeca u porodicama u kojima postoji problem ovisnosti o alkoholu.

Indicirana prevencija podrazumijeva mjere koje su usmjerene na pojedince koji imaju rizična ponašanja, ali (još) nisu zadovoljeni dijagnostički kriteriji za ovisnost. Primjer takve ciljne grupe su mladi koji vikendom konzumiraju alkohol u velikim količinama.

Uspostavljanje smjernica

Postavljanje očekivanja je bitan element prevencije zloupotrebe opojnih droga. Kao roditelj, važno je redovno razgovarati sa svojom djecom, tako da znate što rade u slobodno vrijeme. Ne tolerišite njihovo pogrešno ponašanje. Ukoliko vaša djeca znaju da će vas razočarati tako što će probati drogu, možda će biti jači u izbjegavanju pritiska vršnjaka.

Ukoliko razgovarate sa svojim tinejdžerom o vrstama droga, te sa opasnostima povezanim sa njihovom zloupotrebom, to prestaje da bude misterija za vašeg tinejdžera i može također pomoći pri prevenciji da ne probaju drogu, ako već znaju nešto o tome.

Praćenje tinejdžera

Čak i većina dobronamjernih tinejdžera može postati žrtvom pritiska vršnjaka, što može postati veliki problem.

Za praćenje vašeg djeteta, morate znati gdje su, s kim su i šta rade. Iako niste fizički prisutni i dalje možete pratiti njihovo ponašanje.

Moguće je pratiti svoju djecu kroz:

 • Telefonske pozive
 • Slučajni povratak kući ranije nego su očekivali
 • Zamolite susjede da paze ko dolazi dok ste vi udaljeni od kuće
 • Praćenje potrošnje lijekova koje izdaje doktor uz recept, ukoliko ih ima u kući
 • Pripazite na promjene u navikama kod vašeg djeteta ili kod grupe prijatelja

Mnogi tinejdžeri popuštaju pritisku vršnjaka i kreću sa konzumacijom psihoaktivnih supstanci, jer se žele osjećati prihvaćeno i voljeno u svojoj generaciji. Iako je to prirodna tendencija među mnogim mladim ljudima, postoje neke preventivne mjere koje roditelji mogu poduzeti kako bi ih zaštitili od zloupotrebe droge.

Provodite kontinuiranu prevenciju

Važno je da vaša djeca znaju da moraju snositi posljedice za svoje postupke. Ukoliko vaše dijete krši pravila, potrebno je provoditi smjernice koje ste uspostavili.

Također naznačite vrste uobičajenih posljedica korištenja droge i ovisnosti, što može uključivati:

 • Oštre zakonske kazne
 • Fizičke i zdravstvene probleme, koji mogu biti dugotrajni
 • Problemi sa mentalnim zdravljem, pa čak i oštećenje mozga, ovisno o drogi i količini korištenja
 • Napeti odnosi
 • Povećan rizik od krvlju prenosivih bolesti, poput HIV-a i hepatitisa
 • Financijske nestabilnosti
 • Problemi sa akademskim uspjehom

Što više vaše dijete razumije stvarne rizike povezane sa korištenjem droga, manja je vjerovatnost da će se odlučiti za zloupotrebu droga.

Umjesto kazne za nepoželjna ponašanja, razmislite o nagrađivanju vašeg djeteta ukoliko vidite njihovu želju za socijalno prihvatljivim ponašanjem, kao što je dobar uspjeh u školi, održavanje dobrih odnosa i poštivanje kućnih pravila. Mnogo je lakše prevenirati zloupotrebu droga, nego zaustavljati zloupotrebu.

5 koraka u preveniranju zloupotrebe opojnih sredstava

5 koraka koji mogu pomoći obiteljima u izazovima sa ovisnosti:

 • Napraviti popis lijekova koje imate u kući
 • Držati na sigurnom mjestu lijekove koje uzimate uz recept liječnika
 • Uzimajte lijekove jedino u skladu sa receptom
 • Razgovarajte sa svojom djecom o rizicima zloupotrebe lijekova koji se uzimaju uz recept doktora

Imajte otvoren razgovor sa vašim tinejdžerima

Povjerenje i komunikacija su veoma značajni za prevenciju zloupotrebe droga.

Važno je otvoreno i iskreno razgovarati sa svojom djecom o zloupotrebi droga. Oni trebaju biti u mogućnosti razgovarati s vama o pritiscima s kojima se susreću i kako bi trebali reagirati u slučaju kada im netko ponudi drogu. Igranje uloga je odličan način povezivanja sa vašom djecom i na taj način im dajete znanje s kojim se mogu oduprijeti pritiscima vršnjaka i mogućoj zloupotrebi droge. Dopuštajući djeci da znaju o vašem osobnom iskustvu sa drogama, također im može pomoći da vide posljedice koje droga može napraviti u životu.

Vaši tinejdžeri mogu biti iskreniji sa vama, znajući da neće biti u nevolji ukoliko vam se povjere. Iskrenost i komunikacija su značajene za prevenciju.

Jesu li moja djeca u riziku od zloupotrebe opojnih supstanci?

Svi ljudi su u riziku od zloupotrebe opojnih supstanci. Mogućnost prepoznavanja ove činjenice omogućava vam da bolje razumijete i smanjite rizik.

Tinejdžeri često koriste opojne supstance:

 • Jer se osjećaju ugodnije u društvu
 • Jer smanjuju osjećaj stresa
 • Jer su prihvaćeni od strane društva i društvenih normi
 • Jer je to cool
 • Jer na taj način bježe od stvarnosti

Pozitivno roditeljstvo i prevencija zloupotrebe droga

5 pitanja kojima roditelji mogu ispitati svoju ulogu:

 • Jesam li u mogućnosti razgovarati otvoreno sa svojim djetetom vezano za probleme u odnosima s ljudima?
 • Da li forsiram pozitivna ponašanja?
 • Da li imam vještine rješavanja konflikta sa svojom djecom na produktivan način?
 • Mogu li postaviti granice za svoje dijete i nositi se sa problemima u ponašanju koje oni prolaze?
 • Da li stalno nadzirem ponašanje svog djeteta?

U nedostatku jedne ili više vještina na ovome području može doći do porodičnih problema i razviti se potencijalni problem zloupotrebe droga kod tinejdžera.

Principi prevencije zajednice

Preventivne mjere koje mogu zaustaviti zloupotrebu droge, ne moraju biti provedeni u potpunosti od strane roditelja. Roditelji u dogovoru sa nastavnicima i odgajateljima, mogu igrati veliku ulogu u stvaranju sigurnije zajednice za odrastanje i razvoj djece.

Neke od preporuka sprovođenja prevencije u zajednici:

 • Programi bi trebali obuhvatiti sve vrste ovisnosti/zavisnosti, uključujući nelegalne i legalne droge, alkohol i duhan
 • Budući da zloupotreba droge je promjenjiva od mjesta do mjesta, programi trebaju ciljati određene dijelove koji su zabrinjavajući
 • Programi poboljšavaju jačanje odnosa unutar porodice. Snažne porodice imaju manju vjerovatnoću da će neko od njihove djece doći u stanje zloupotrebe droge
 • Preventivni programi koji rade na rješavanju mogućih problema još u ranom djetinjstvu, mogu prepoznati i tretirati rizične faktore kao što su agresija, odnosi u društvu, uspijeh/neuspijeh u školi
 • Najbolje metode prevencije su dugoročnost i dosljednost. Prevencija se odvija u toku cijelog perioda adolescencije