Posjeta predstavnika Delegacije EU i kabineta specijalnog predstavnika EU

Bosna i Hercegovina već dugi niz godina ulaže napore za suzbijanje trgovine i zloupotrebe droga. Međutim, s obzirom na složenost i višestruku prirodu upotrebe droga i njene posljedice, jasno je da je potreban sveobuhvatni i udruženi pristup, koji uključuje aktere iz zdravstvenih, socijalnih, obrazovnih, pravosudnih, policijskih sektora kao i sektora civilnog društva, kako bi odgovorili na izazove i što je moguće bolje intervenirali u ovoj oblasti.

Današnja posjeta nevladinoj organizaciji “Proslavi Oporavak” još jednom je pokazala da je jedna od glavnih prepreka u borbi protiv droge i ovisnosti nedostatak odgovarajućeg razumijevanja ovog problema kao i razumjevanje procesa oporavka od ovisnosti od strane nadležnih organa, ali i šire javnosti.

Nadležni organi trebaju izgraditi uzajamno korisna partnerstva sa nevladinim organizacijama poput “Proslavi Oporavak” i uložiti dodatne napore kroz programe rane detekcije, tretmana, oporavka i reintegracije u društvo. Nacionalna strategija za nadzor nad opojnim drogama, prevenciju i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga za period 2018-2023, koja je nedavno usvojena bi trebala da bude polazna tačka za brzo usvajanje Akcionog plana koji bi mogao definisati uloge svih uključenih aktera.

Jedan od zaključaka sastanka je da vlasti u BiH moraju uložiti ambicioznije napore u izgradnju zakonodavnog i institucionalnog okvira koji bi mogao adresirati nedostatak koordinacije između vlasti na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima. Činjenica da Bosna i Hercegovina nema u potpunosti funkcionalni centar za monitoring droga ili nacionalni krovni ured smanjuje efikasnost u borbi protiv zloupotrebe droga.

Imajući u vidu predstojeće mišljenje Evropske komisije o prijavi BiH za članstvo u EU, ovo je vrijeme kada BiH i njene vlasti moraju pokazati neophodnu odlučnost da ojačaju borbu protiv droga i dovrše uspostavljanje nacionalnog sistema ranog upozoravanja, kao jedan od uslova iz Poglavlja 24.

Sastanku su učestvovali predstavnici udruzenja Proslavi Oporavak koji su izložili svoje aktivnosti ali i sve prepreke i izazove s kojima se susreću u svom radu, predstavnici Delgacije EU u BiH na čelu sa Richardom Wood-om, Sektora za zdravstvo pri Ministarstvu civilnih poslova BiH koji je zastupala Sabina Šahman, te Jasmina Pljevljaka ispred Sektora za borbu protiv zloupotrebe droga koje djeluje pri Ministarstvu sigurnosti BiH.

Predstavnici EUD / EUSR-a pohvalili su posvećen rad nevladinih organizacija poput “Proslavi Oporavak”, koji je u proteklih 10 godina podržao više od 1.200 korisnika droga u procesu oporavka.

Izvor: http://europa.ba