Održana konferencija “BiH na putu ka EU: Prilika za razvoj suradnje i jačanje zajednice u borbi protiv zloupotrebe droga”

U saradnji sa Uredom EU u BiH Udruženje “Proslavi Oporavak” je 19. novembra 2018. godine u Sarajevu organiziralo konferenciju pod nazivom “BiH na putu ka EU: Prilika za razvoj suradnje i jačanje zajednice u borbi protiv zloupotrebe droga”

Cilj konferencije je bio razmatranje problema droga u BiH, vezano za smanjenje ponude i potražnje, kroz okupljanje relevantnih aktera iz oba sektora, upoznavanje učesnika sa trenutnim izazovima i trendovima na području zloupotrebe opojnih droga u BiH, te ukazivanje na prilike za jačanje suradnje među akterima i razvoj zajednice.

Richard Wood, šef odjela za vladavinu prava u Uredu EU u BiH, je otvorio konferenciju pred oko 100 učesnika koji su predstavljali ukupno 60 organizacija i institucija koje se direktno ili indirektno bave osobama i porodicama pogođenih problemom ovisnosti o drogama. Wood je podsjetio da je tržište droge i dalje najveće kriminalno tržište u EU. Više od trećine kriminalnih grupa aktivnih u EU uključeno je u proizvodnju, trgovinu, odnosno distribuciju različitih vrsta droga, te je pozvao vlasti u BiH da obave svoj dio posla u cilju brzog potpisivanja sporazuma sa Eurojust-om i imenovanja Nacionalne kontakt tačke (NCP) za saradnju sa Europol-om.

Bosna i Hercegovina tek treba da uspostavi nacionalni sistem ranog upozoravanja, što je jedan od jasnih zahtjeva na njenom putu ka EU. Kašnjenja u ispunjavanju ovih zadataka imaju direktan, negativan utjecaj na sposobnost zemlje da efikasno reagira na sve razvijajuće i veoma raznovrsne trendove koji prate droge.

Na strani potražnje za drogama, konferencija se usredotočila na prevenciju, tretman i podršku ovisnicima, te oporavljenim ovisnicima u smislu resocijalizacije. Diskusija se posebno fokusirala na odsustvo dugotrajnih planova oporavka zasnovanih na individualnim potrebama, koji bi se mogli sprovesti samo kroz bolju koordinaciju među svim uključenim institucijama.

Predsjednik Udruženja “Proslavi Oporavak”, Boro Goić, predstavio je rezultate istraživanja sprovedenog pod vodstvom Sheffield Hallam Univerziteta iz Velike Britanije, pod nazivom “Život u oporavku”, koji je implementiran u različitim zemljama Balkana. Rezultati pokazuju da je potreban veći naglasak i angažman kako bi se riješila rehabilitacija ovisnika i da bi sistemski pristup omogućio uspješniji oporavak.

Stručnjaci su se složili da ako se ovisnost percipira kao multidimenzionalni poremećaj, onda je potreban multi-sektorski i multidisciplinarni pristup kako bi se omogućio uspješan tretman.

Konferencija je bila propraćena od strane mnogobrojnih medija, koji su dali na važnosti ovoj tematici i koordiniranom radu institucija i nevladinog sektora.

Da preumete prezentaciju, kliknite na ime osobe čiju prezentaciju želite:

Ilija Plavša

Osman Šabanović

Boro Goić

Sabina Šahman Salihbegović

Nermana Mehić-Basara

Sanela Pekić

Đana Lončarica

Smilja Bagaric

 

Autor vijesti: Mulka Nišić, Projekt koordinatorica